Polski Związek Skata
Aktualności

Wytyczne na 2020 Rok (Katowice)

Wytyczne na 2020 Rok

Zarząd Okręgu Katowice w dniu 16-12-2019 r. na posiedzeniu z udziałem Prezesów Klubów/Sekcji Skatowych przyjął następujące ustalenia i wytyczne na rok 2020

Ustalenia szczegółowe:

Opłatę licencyjną i startową drużyn w lidze okręgowej Katowice na rok 2020 ustala się w wysokości 50 zł.
Opłatę startową w wysokości 100 zł. za DPO opłacamy jednorazowo w terminie do 17 stycznia 2020 r. pozostałe opłaty jak

w Zarządzeniu Finansowym PZSkat na rok 2020

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu w formule otwartej 3x48 rozdań  - opłata startowa 50 zł
Turnieje GPO 2020 opłata startowa 25 zł w tym 5 zł na nagrody końcowe w klasyfikacji długofalowej,

punktacja: - za I miejsce ilość punktów równa ilości startujących zawodników, kolejne miejsca z postępem minus 1 punkt.
Zasady rozgrywania GPO (2 serie po 48 rozdań) (dopuszcza start zawodników z poza okręgu) Godzina rozpoczęcia 09.00.

Dziką kartę z IMO i GPO może otrzymać tylko zawodnik O/Katowice (ilość po otrzymaniu z Zarządu PZSkat).

Liga Okręgowa Katowice – szczegóły zostaną ustalone po zgłoszeniu drużyn
Grad Prix Okręgu Katowice - terminy, gospodarze:

08-03

I Grand Prix O/Katowice – SK BARBARA Chorzów.

14-03

II Grand Prix O/Katowice - Amicus KWK Staszic Katowice

18-04

III Grand Prix O/Katowice – MDK Kalety

23-05

IV Grand Prix O/Katowice – OK Andaluzja Piekary Śląskie

04-07

V Grand Prix O/Katowice - SOKÓŁ Imielin

17-10

VI Grand Prix O/Katowice – CHSM Chorzów

29-11

VII Grand Prix O/Katowice – SK BARBARA Chorzów.

Ustalenia dodatkowe:

- Organizatorem GPO Katowice jest Zarząd Okręgu a gospodarze zobowiązani są do wywieszania zestawienia nagród   

  najpóźniej przed II-ą serią.

- Sponsorowana przez gospodarza kwota na nagrody w GPO - minimum 1000 zł w całości musi być wliczona

  do ogólnej puli nagród.

- Wręczenie nagród  dla 10 najwyżej sklasyfikowanych zawodników oraz za wygrane w serii wyłącznie do rąk własnych,

  nie odebrane nagrody będą wręczane na następnym GPO                                          
- Wszyscy gospodarze turniejów GPO zobowiązani są do dostarczenia rozliczenia turnieju wg. zał. i wpłacenia do kasy  

  Okręgu Katowice  kwotę 100 zł. + składkę na nagrody końcowe (5 zł x ilość zawodników danego turnieju GPO) w terminie

  do 7 dni od dnia rozegrania turnieju.

- W turniejach otwartych o zasięgu okręgowymi krajowym organizowanych przez sekcje/kluby okręgu Katowice na nagrody nie  

  można przeznaczać mniej niż 90%    składki startowej a ilość nagród ze składki startowej nie mniejsza niż 1 nagroda na 6  

  startujących zawodników. Zaleca się stosowanie nagród za serię oraz nagród losowanych.

  Organizator zobowiązany jest przekazać w terminie 7 dni od dnia rozegrania turnieju rozliczenia wg. zał. turnieju oraz   

  wpłacenia do kasy Okręgu Katowice (10%) wpływów z składki stolikowej.

- Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Katowice (Eliminacje Drużynowego Pucharu Polski) 9 lutego 2020 r.  ( 3 serie po 48 rozdań)
  Organizatorem jest  Zarząd Okręgu Katowice, gospodarzem CHSM Chorzów.
  Start w rozgrywkach drużyn zgłoszonych do rozgrywek ligowych jest obowiązkowy.

  Składka startowa 100 zł od drużyny (wpłacana przy zgłoszeniu drużyn do rozgrywek ligowych)

- Indywidualne Mistrzostwa Okręgu Katowice  02.02.2020r. wpisowe 50 zł. – Gospodarzem jest SK Barbara Chorzów 

  Restauracja Sandman Świętochłowice ul. Polna.
Uwagi końcowe:

Gospodarze turniejów których organizatorem jest Zarząd Okręgu Katowice ( DPO, IMO, itd.) zobowiązani są do przekazania  w terminie 7 dni od dnia rozegrania turnieju rozliczenia turnieju wg. zał. oraz wpłacenia do kasy  Okręgu Katowice indywidualnie ustalonej  części dochodu .

Wszyscy zawodnicy jak i drużyny startujące w turniejach Mistrzowskich muszą potwierdzać swoje uczestnictwo najpóźniej

  3  dni przed turniejem, celem optymalnego rozstawienia zawodników.
Na turniejach z cyklu Grand Prix Polski karty startowe zawodników Okręgu Katowice musza być odebrane na 15 minut przed     

  rozpoczęciem turnieju. W przeciwnym wypadku karty startowe zostaną oddane organizatorowi.
Zarząd Okręgu Katowice zwraca się do wszystkich Klubów, aby niezwłocznie podały informacje o planowanych w roku 2020     

  klubowych otwartych turniejach okolicznościowych, co pozwoli na skoordynowanie ich terminów ramach Okręgu tak, aby nie   

  kolidowały ze sobą. Pozwoli to na uczestnictwo w nich większej ilości zawodników. 
 

Apelujemy do wszystkich członków Okręgu Katowice o bieżące śledzenie portalu PZSkat, a w szczególności strony Okręgu Katowice, gdyż będziemy się starali tą drogą przekazywać ważne informacje związane z naszym Okręgiem.

                                                                                                                                                                Zarząd Okręgu Katowice

 

 

 

 

 

Okręg Katowice PZSkat

          /druk/

ROZLICZENIE Nr……………………/2020

Turnieju: …………………………………………………………………………..

rozegranego dnia :  …………………… r.

Organizator: ……………………………………………………………….

Gospodarz …………………………………………………………………

Kierownik turnieju ………………………………………………………….

Liczba startujących:……..  w tym K  – ….. J - …...  liczba serii …… po ……… rozdań

Liczba startujących drużyn : …………….

Przychody:

  1. Odpis składki startowej indywidualnej   ………………zł
  2. Odpis składki startowej drużynowej  ………………... zł
  3. Opłaty stolikowe (wpadki)          I seria ……………… zł

                                                  II seria ……………….zł

                                                 III seria ……………….zł

                                

                                    Razem: ………………..zł

Koszty:                    

dokumentacja turniejowa: karty startowe, listy stolikowe - kwota … … zł KP………….……

karty …………………                                                       - kwota ……. zł KP……….………

Kierownictwo Turnieju*:…………………………………....– kwota ……. zł ..…………………

Sekretariat*: ………………………………………………...– kwota ……. zł ………..…………

Obsługa komputerowa*:………………………………….. – kwota ……. zł ………………..…

                                        …………………………………..…– kwota ……. zł …………………..

Sędzia Turnieju*:…………………………………………...- kwota …..… zł …...………….….

Inne koszty:………………………………………………....- kwota ….. ... zł  ………………….

                       ………………………………………………..– kwota … …. zł  …………………..

                                                                            Razem koszty :…… zł       podpis

Dochód: (Przychody - koszty)  = ………………   zł

                                                  Sporządził …………………………….... podpis ……………………

Wpłacono do kasy Okręgu Katowice kwotę : ……..……….zł  w dniu ………… KP nr …………….

Wpłacono do kasy klubu…………........…kwotę : ………... zł w dniu …………. KP nr …………....

Wpłacono do kasy klubu ………..………. kwotę : ………... zł w dniu ………… KP nr …………....

 

                                                                        podpis Kierownika turnieju ……….………………….

 

Rozliczenie przyjęto na zebraniu Z. O. Katowice w dniu ………………..podpis  …………………                                               

 

* Koszty osobowe: kto, pokwitowanie odbioru

  Inne koszty: KP/rachunki/faktury/paragony

 


« powrót do listy