Polski Związek Skata
Okręgi

Tychy

GPO Tychy - Regulamin

/userfiles/strony/1330/GPO - regulamin 2020.odt

MISTRZOSTWA OKRĘGU TYCHY NA 2020 ROK

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związanymi z nią zaleceniami władz centralnych zarząd Okręgu Tychy zrezygnował z patronowania organizowanym przez kluby Okręgu turniejom skata będącym jednocześnie eliminacjami do finału Mistrzostw Okręgu Tychy.  Jednocześnie zarząd Okręgu informuje zainteresowanych, że w dniach 5, 7, 9, 12 oraz 14 października w Restauracji „Ogrodowa „ w Łaziskach Górnych rozegrany zostanie turniej eliminacyjny do finału Mistrzostw Okręgu 2020. Turniej organizowany jest przez zarząd Okręgu.

 

REGULAMIN ELIMINACJI DO MISTRZOSTW OKRĘGU NA 2020 ROK

 1. W turnieju mogą brać udział gracze – członkowie Okręgu Tychy, gracze niezrzeszeni oraz zawodnicy z innych okręgów. W przypadku gdy ilość graczy przekroczy liczbę miejsc turniejowych, w pierwszej kolejności zapisani będą członkowie Okręgu Tychy, następnie gracze niezrzeszeni z terenu działania Okręgu Tychy a – w dalszej kolejności – gracze z innych Okręgów. W przypadku ograniczeń ilości osób spowodowanych zaleceniami władz państwowych, względnie w przypadku ilości zgłoszeń przekraczających możliwości lokalu, decyduje data wpłaty opłaty startowej na konto Okręgu Tychy.
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 150 złotych przez rozpoczęciem turnieju, w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2020 roku, osobiście bądź przez prezesów sekcji zrzeszonych w Okręgu. Prezes sekcji zgłaszając zawodników winien wcześniej dokonać wpłaty opłaty startowej na konto bankowe okręgu Tychy ( nr:  75 1240 2975 1111 0010 4341 5071 )
 3. Turnieje rozgrywane są systemem 2 x 36 rozdań. Początek – godz. 17:00.
 4. Klasyfikacja Eliminacji prowadzona będzie następująco:

- punkty duże 4 – 3 – 2 – 1 przy stoliku czteroosobowym osobno w każdej z 10 serii;

- punkty duże 4 – 3 – 1 przy stoliku trzyosobowym osobno w każdej z 10 serii;

- punkty małe z wszystkich serii.

O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje suma dużych punktów.  W przypadku uzyskania równej ilości punktów dużych o kolejności miejsc decyduje suma małych punktów.

Maksymalna liczba dużych punktów możliwych do uzyskania w trakcie rozgrywek – 40.

 1. 90 % składki startowej przeznaczone jest na nagrody końcowe Eliminacji, wypłacane po ostatniej 10 serii w następującej proporcji: 1 nagroda na 4 zawodników. 10 % opłaty startowej oraz dopłaty stolikowe zasilają konto Okręgu Tychy z przeznaczeniem na koszty organizacyjne oraz  dofinansowanie do turnieju finałowego Mistrzostw Okręgu. 
 2. Kobiety i juniorzy opłacają Eliminacje kwotą 15 złotych/osoby. Dopłaty stolikowe – według przepisów PZSkat.  Udział w Eliminacjach kobiet i juniorów obniża wartość nagród końcowych rozgrywek.
 3. Najlepszych 16 zawodników wyłonionych po zakończeniu turnieju eliminacyjnego rozegra turniej finałowy o Mistrzostwo Okręgu systemem 5 serii po 36 rozdań.
 4. W przypadku gdy zawodnik uprawniony do gry w finale odmówi lub zrezygnuje z gry              w turnieju, jego miejsce zajmuje kolejny w klasyfikacji zawodnik.
 5. W przypadku gdy z przyczyn losowych nie stawi się zawodnik na turniej finałowy, i ze względów czasowych brak jest możliwości przyjazdu kolejnego w klasyfikacji gracza, dopuszcza się możliwość uzupełnienia składu grających zawodnikiem będącym w tym czasie na miejscu turnieju. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Okręgu. Identyczną decyzję podejmuje Zarząd Okręgu  w przypadku wykluczenia (czerwona kartka) któregokolwiek        z grających uczestników finału IMO.
 6. Do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski „dzikie karty” otrzymuje dwóch najlepszych zawodników IMO. W przypadku gdyby turniej finałowy rozgrywany był po terminie Indywidualnych Mistrzostw Polski, „dzikie karty” otrzymuje dwóch najlepszych zawodników turnieju eliminacyjnego. Jeżeli którykolwiek z zawodników uprawnionych do otrzymania „dzikiej karty” wcześniej zapewni sobie awans doi finału IMP poprzez miejsce w klasyfikacji turniejów półfinałowych IMP „dziką kartę” otrzymuje kolejny zawodnik Finału względnie klasyfikacji końcowej Eliminacji..
 7. W Eliminacjach mogą uczestniczyć zawodnicy niezrzeszeni oraz zawodnicy innych okręgów, lecz nie mogą uzyskać „dzikiej karty” od Okręgu Tychy. W przypadku organizowania turnieju finałowego w formie wyjazdowej, muszą oni zapłacić pełne koszty pobytu. Zawodnik niezrzeszony nie może grać w finałowej szesnastce. W przypadku zwycięstwa w finale zawodnika spoza Okręgu Tychy, otrzymuje on nagrodę pieniężną, natomiast puchar i tytuł Mistrza Okręgu Tychy otrzymuje kolejny, najwyżej sklasyfikowany zawodnik – członek Okręgu Tychy.
 8. Startowe na turniej finałowy wynosi 50 złotych od zawodnika.
 9. Zarząd Okręgu przeznaczy na organizację turnieju finałowego kwotę 1000 złotych. O miejscu i terminie rozgrywania turnieju finałowego Zarząd Okręgu powiadomi zainteresowanych nie później niż na dwa tygodnie przez terminem turnieju.
 10. Zarząd Okręgu zastrzega sobie możliwość rezygnacji z organizowania turnieju finałowego jeśli wystąpią powody niezależne od zarządu Okręgu. W takim przypadku Mistrz Okręgu zostanie wyłoniony  na podstawie końcowej klasyfikacji Eliminacji.
 11. Każdy uczestnik Eliminacji oraz turnieju finałowego musi bezwzględnie podporządkować się przepisom epidemiologicznym obowiązującym na dzień rozgrywek. Nie zastosowanie się do zarządzeń i przepisów powoduje wykluczenie gracza z rozgrywek przed bądź w trakcie ich trwania bez możliwości zwrotu opłaty startowej o której mowa w punktach 2         i 12.
 12. Nieobecność na turnieju eliminacyjnym, bądź rezygnacja z gry w trakcie jego trwania spowodowana jakąkolwiek niedyspozycją nie powoduje zwrotu startowego

 

Komisja Rozgrywek Okręgu Tychy

Stanisław Gryzło

Grzegorz Kolonko