Polski Związek Skata
Okręgi

Regulamin Rozgrywek Okręgu Zabrze Polskiego Związku Skata

 1. Zawody skatowe rozgrywane są zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry oraz regulaminami i zarządzeniami PZSkat i OZSkat.
 2. W turniejach mogą uczestniczyć zawodnicy akceptujący Międzynarodowe Przepisy Gry oraz założenia organizacyjne PZSkat i OZSkat.
 3. W zawodach ligowych mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy z ważną legitymacją PZSkat z opłaconą statutową składką członkowską.
 4. W innych zawodach skatowych w okręgu dopuszcza się do udziału zawodników i drużyn nie zrzeszonych.
 5. Zawody prowadzić mogą wyłącznie sędziowie z licencją PZSkat wyznaczeni przez Kolegium Sędziowskie Okręgu lub Zarząd Okręgu. Każdy z uczestników zawodów jest zobowiązany respektować decyzje sędziego zawodów.
 6. Zarząd Okręgu zobowiązany jest do przygotowania rocznego planu zamierzeń organizacyjno - sportowych i przekazania go do klubów zrzeszonych w PZSkat Okręg Zabrze.
  Plan powinien zawierać:
  1. terminy zawodów ligowych z uwzględnieniem terminów PZSkat.
  2. terminy innych zawodów nie kolidujących z terminami PZSkat.
  3. wykaz organizatorów turniejów wybranych z ofert złożonych przez kluby.
 7. Uczestnicy turniejów indywidualnych i drużynowych zobowiązani są do przestrzegania zaleceń organizacyjnych turnieju.

Liga Okręgowa (LO)

 1. Udział w rozgrywkach ligi okręgowej poprzedzony jest aktualnym zgłoszeniem drużyny przez klub oraz wpłaceniem ustalonej składki licencyjnej jak również składki startowej za ostatnią kolejkę.
 2. W przypadku nieobecności zgłoszonej drużyny, składka startowa musi zostać wpłacona organizatorowi turnieju (rozgrywek).
 3. Kluby, których drużyny biorą udział w rozgrywkach lig centralnych, nie mogą wystawić zawodnika do reprezentowania swoich barw w tej samej kolejce ligowej w lidze centralnej i lidze okręgowej. W przypadku, gdy w lidze okręgowej klub jest reprezentowany przez dwie lub więcej drużyn, dopuszcza się do rotacji miedzy składami tych drużyn. W ostatniej kolejce ligowej nie może brać udziału zawodnik, który dotychczas brał udział wyłącznie w ligach centralnych.
 4. System rozgrywek i sposób punktacji Ligi Okręgowej ustala Zarząd OZSkat po konsultacjach z klubami biorącymi udział w rozgrywkach.
 5. System nagradzania zwycięskich drużyn Ligi Okręgowej ustala Zarząd Okręgu.
 6. Awans do wyższej klasy rozgrywek z Ligi Okręgowej zdobywają drużyny wg klucza ustalonego przez Zarząd PZSkat.
 7. Zdobywca pierwszego miejsca w Lidze Okręgowej otrzymuje nagrodę określoną w preliminarzu OZSkat.
 8. Klub - gospodarz ligi okręgowej zobowiązany jest do uiszczenia składki za dokumentację sportową zawodów oraz przekazania sędziemu nagrody za obsługę sędziowską. Pozostała kwota ze składek stolikowych pozostaje do dyspozycji klubu - gospodarza.
 9. Przypadki niesportowego zachowania, nieprzestrzegania regulaminu, łamania przepisów przez drużynę bądź zawodnika w drużynie podlegają sankcjom wynikających z regulaminów funkcjonowania i kompetencji organów dyscyplinarnych PZSkat.

Drużynowy Puchar Okręgu (DPO)

 1. Drużynowy Puchar Okręgu jest jednocześnie eliminacjami do Drużynowego Pucharu Polski (DPP).
 2. Warunkiem udziału drużyn I ligi w finale DPP jest ich uczestnictwo w Drużynowym Pucharze Okręgu.
 3. Rozgrywany jest jeden turniej Drużynowego Pucharu Okręgu.
 4. Termin rozegrania turnieju ustali Zarząd Okręgu.
 5. Miejsce rozegrania turnieju ustali Zarząd Okręgu na podstawie złożonych ofert na jego organizację.
 6. Składkę startową od drużyny wnosi się w wysokości ustalonej w preliminarzu OZSkat.
 7. Składkę startową przeznacza się w części na nagrodę dla zwycięskich drużyn w proporcji ustalonej przez Zarząd Okręgu.
 8. Do turnieju Drużynowych Mistrzostw Okręgu zobowiązuje się kluby do wystawienia maksymalnej ilości drużyn, uczestnictwo drużyn biorących udział w rozgrywkach ligowych wszystkich szczebli jest obligatoryjne.
 9. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w turnieju DMO drużyn nie zrzeszonych oraz tzw. mieszanych złożonych z zawodników różnych klubów, którzy nie zmieścili się w składach zgłoszonych drużyn klubowych.
 10. Dla sprawnej organizacji turnieju zobowiązuje się Prezesów Klubów do zgłoszenia drużyn najpóźniej 4 dni przed terminem rozgrywek.
 11. Ustala się składki stolikowe wg ogólnych zasad PZSkat. Składki stolikowe, po odliczeniu kosztów organizacyjnych pozostają do dyspozycji klubu - gospodarza.
 12. Zarząd ustala nagrody końcowe dla zwycięzców DM Okręgu.
 13. Turniej rozgrywany będzie systemem 3 serie po 36 rozdań.
 14. W przypadku nie wystawienia drużyny do turnieju eliminacyjnego, klub ponosi karę pieniężna, wysokość kary i jej przeznaczenie określa Zarząd.
 15. Zawodnicy drużyn, które nie awansowały do DPP nie mogą uczestniczyć w tych zawodach.
 16. Sędziego zawodów wyznacza Okręgowa Komisja Sędziowska lub Zarząd Okręgu. Sędzia zawodów zobowiązany jest powołać 3 osobowe Kolegium Sędziowskie Turnieju.

Indywidualne Mistrzostwa Okręgu (Grand Prix Okręgu)

 1. Cykl turniejów Grand Prix Okręgu rozgrywany jest w terminach ustalonych w Planie Zamierzeń Sportowo-Organizacyjnych Okręgu.
 2. Organizatorzy turniejów wyznaczeni są w oparciu o złożone oferty.
 3. Turnieje Grand Prix Okręgu są turniejami otwartymi. Dopuszcza się udział w turnieju zawodników zrzeszonych w innych okręgach i zawodników niezrzeszonych.
 4. Zwycięzcą Grand Prix Okręgu jest zawodnik , który zdobył największą ilość punktów GP. W przypadku równej ilości punktów GP o kolejności decyduje suma małych punktów z turniejów, w następnej kolejności ilość wygranych gier, a jeżeli i te są równe to mniejsza ilość gier przegranych. Jeżeli powyższe kryteria nie rozstrzygają o kolejności to należy przeprowadzić losowanie.
 5. Kryteria określenia kolejności w klasyfikacji mają zastosowanie dla wszystkich zawodników biorących udział w GPO.
 6. Zdobywcy czołowych miejsc w punktacji GPO otrzymują prawo startu w finale IMP zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd PZSkat.
 7. Punktację GPO opracuje Zarząd Okręgu po konsultacji z Prezesami Klubów Okręgu.
 8. Nie grający sędziowie i organizatorzy turnieju otrzymują 30 punktów GP ( 2 osoby z turnieju). Warunkiem otrzymania punktów jest udział w co najmniej połowie turniejów GPO.
 9. Turnieje rozgrywane są systemem 2 serie po 48 rozdań.
 10. Składka startowa w turniejach wynosi 20zł - kobiety i juniorzy - 10zł, przeznaczona jest w 90% na nagrody turnieju, w proporcji 1:6.
 11. Mistrzynią Okręgu Kobiet i Mistrzem Okręgu Juniorów, zostanie Kobieta i Junior którzy w turniejach cyklu Grand Prix Okręgu zajmą najwyższe miejsce w punktacji ogólnej.
 12. Zobowiązuje się kluby do działań mających na celu udział możliwie jak największej ilości zawodników w rozgrywkach GPO.
 13. Zobowiązuje się Zarządy klubów do przestrzegania ustaleń organizacyjnych zawodów, oraz terminów zgłoszeń ustalonych przez Zarząd Okręgu.
 14. Organizator zawodów jest zobowiązany do sprawnego technicznie i organizacyjnie przeprowadzenia zawodów.
 15. Przypadki niesportowego zachowania, nieprzestrzegania regulaminu, łamania przepisów przez zawodnika podlega sankcjom nakładanym przez sędziego zawodów oraz Okręgowy Sąd Koleżeński.
 16. Sędzia zawodów wyznaczony przez Zarząd Okręgu zobowiązany jest do powołania trzyosobowego Sadu Turniejowego.
 17. W każdym turnieju GPO - zwycięzcy otrzymują nagrody w ramach wpisowego oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.
 18. Ustala się składki stolikowe wg zasad PZSkat, które po odliczeniu kosztów zawodów pozostają do dyspozycji klubu - gospodarza.
 19. Zarząd ustala nagrody końcowe dla zwycięzców GP Okręgu.
 20. Interpretacja w/w regulaminu należy do Zarządu Okręgu.

Prezes OZSkat Zabrze
Janusz Papkala