Polski Związek Skata
Komisja Dyscyplinarna

Czarna lista

Zakaz udziału w imprezach skatowych        
Nr ewid. Nazwisko Imię Klub Początek Kary Koniec Kary WODK Okres zawieszenia
  Wojtaszewski Stanisław dyskwalifikacja dożywotna          
  Brzoska Henryk dyskwalifikacja dożywotna          
  Juszczak Czesław wykluczony z PZSkat          
07/024/031 Graniczny Zygmunt LKS GÓRKI Śl. 18.04.2022 17.04.2027

17.1 a,f, 17.2 a,c,17.4 b

     

 

Wytyczne Do Orzekania Kar Dyscyplinarnych PZSkat (WOKD)

1.         W trakcie rozgrywania turniejów lub ich organizowania mogą wystąpić różne uchybienia lub wykroczenia (sportowe, regulaminowe, porządkowe, organizacyjne, itp.), które sędzia prowadzący zawody ma obowiązek odnotować w protokole sędziowskim.

2.         W celu utrzymania sportowego charakteru gry w turniejach oraz powagi gry jak też podnoszenia kultury gry w Skata należy piętnować i eliminować wszelkie uchybienia, wykroczenia i chamskie zachowania.

3.         Wszystkie przypadki uchybień i naruszenia przepisów zawartych w Przepisach Gry oraz w regulaminach i zarządzeniach ustanowionych przez organa Związku podlegają ocenie a w przypadkach szczególnych winne być nałożone kary regulaminowe.

4.         Wszystkie przypadki uchybień i zaniedbań popełnionych przez gospodarza (klub/okręg) podlegają ocenie a w przypadkach szczególnych winne być nałożone kary regulaminowe.

5.         Uprawnione organy Związku mogą nałożyć kary regulaminowe lub dyscyplinarne na drużynę / sekcję / klub albo gospodarza / organizatora turnieju.

    a.   Wykroczenia regulaminowe i dyscyplinarne popełnione w turniejach sekcyjnych rozstrzyga Komisja Dyscyplinarna sekcji, bądź Zarząd sekcji. Sprawę może też przekazać celem rozstrzygnięcia do Komisji R i D Okręgu.

    b.   Wykroczenia regulaminowe i dyscyplinarne popełnione na zawodach organizowanych przez Okręg (Liga, DPO, IMO GPO i inne) rozstrzyga Komisja R i D Okręgu.

    c.   Wykroczenia regulaminowe i dyscyplinarne popełnione na zawodach organizowanych przez PZSkat (Liga, DPP, IMP, GPP i inne) rozstrzyga KRiD.

6.         Sędzia zawodów, zgodnie z punktem 3.2, 7.3.2, 9.10 Przepisów Turniejowych zawartych w Międzynarodowych Przepisach Gry w Skata ma prawo upomnieć zawodnika.

7.         W przypadkach naruszania dyscypliny i porządku zawodów Sędzia ma prawo nałożyć następujące kary w turnieju:

    a)   Uwaga – ostrzeżenie,

    b). Żółta kartka,

    c). Czerwona kartka - wykluczenie z turnieju.

8.         W przypadkach szczególnych KRiD może nałożyć karę pieniężną..

9.         W turnieju druga żółta kartka (niezależnie od rodzaju wykroczenia) oznacza automatycznie nałożenie kartki czerwonej z konsekwencjami z niej wynikającymi.

10.        Żółta kartka ulega anulowaniu po 180 dniach od jej nadania o ile w tym okresie nie została nałożona kolejna karna kartka na zawodnika. Kolejna żółta kartka nałożona po tym okresie liczona jest, jako pierwsza żółta kartka w sezonie.

11.        Przyczyny nałożenia Czerwonej kartki każdorazowo rozpatrywane są przez organ dyscyplinarny.

12.        Każdy Klub/Okręg zobowiązany jest powiadomić organ prowadzący centralną ewidencję i archiwizację nałożonych kar o nałożeniu karnej kartki na zawodnika.

13.        W sezonie kartki sumuje się z następującymi konsekwencjami:

13.1      Żółte kartki w sezonie:

    a.   dwie – 30 dni automatycznej karencji,

    b.   trzy – 60 dni automatycznej karencji oraz przekazanie do rozpatrzenia przez organ dyscyplinarny.

13.2      Czerwone kartki w sezonie:

    a.   pierwsza – automatycznie 45 dni karencji od wszystkich turniejów, w tym odsunięcie od pierwszego kolejnego turnieju tej rangi, na której nałożono czerwoną kartkę na zawodnika (Np.: Liga, GP, DP … ), kiedy w okresie karencji terminarz PZSkat nie przewiduje takiego turnieju.

      O nałożeniu karencji automatycznej przewodniczący organu dyscyplinarnego dodatkowo telefonicznie i przez Internet  powiadamia Prezesa macierzystego Okręgu i klub ukaranego zawodnika.

      Organ dyscyplinarny może nałożyć karę wyższą, o czym Prezes macierzystego klubu i Prezes okręgu ukaranego zawodnika musi zostać pisemnie i przez Internet powiadomiony w terminie trwania karencji automatycznej.

      Brak powiadomienia oznacza rezygnację z nałożenia kary wyższej przez organ dyscyplinarny.

    b.   druga – automatycznie 90 dni karencji od wszystkich turniejów, w tym odsunięcie od dwóch kolejnych turniejów tej rangi, na której nałożono czerwoną kartkę na zawodnika (Np.: Liga, IMP, DPP … ), kiedy w okresie karencji terminarz PZSkat nie przewiduje takiego turnieju.

      O nałożeniu karencji automatycznej przewodniczący Kolegium Sędziowskiego dodatkowo telefonicznie i przez Internet powiadamia Prezesa macierzystego Okręgu i klubu ukaranego zawodnika.

      Organ dyscyplinarny może nałożyć karę wyższą, o czym macierzysty klub i okręg ukaranego zawodnika musi zostać pisemnie i przez Internet powiadomiony w terminie trwania karencji.

      Brak powiadomienia oznacza rezygnację z nałożenia kary wyższej przez organ dyscyplinarny.

14.        Na początek kolejnego sezonu:

    a.   Żółta kartka - wszystkie nadane w minionym sezonie podlegają anulacji, karencja będąca w toku musi być kontynuowana.

    b.   Czerwona kartka - konsekwencje przenoszone są na rozpoczynający się sezon z tym, że nadane w nowym sezonie liczone są od początku.

15.        Sędzia może wnioskować do organu dyscyplinarnego rozpatrującego Protokół zawodów o nałożenie kary terminowej.

16.        Zachowania chuligańskie zaistniałe w obrębie lokalu, w którym odbywa się impreza skatowa i w czasie jej trwania (od otwarcia lokalu do jego zamknięcia dla uczestników imprezy) podlegają ocenie przez organa dyscyplinarne Związku.

17.        Ramowy katalog wykroczeń lub uchybień zawodników uczestniczących w turniejach skata, za które sędzia zawodów powinien nałożyć karę na zawodnika (drużynę) z odnotowaniem w Protokole Sędziowskim obejmuje następujące przypadki zaś nieujęte w tym wykazie należą do oceny i interpretacji sędziego:

17.1      Organizacja:

    a.   Brak legitymacji lub ważnej legitymacji

      - Ostrzeżenie, Żółta kartka,

    b.   Brak dowodu ze zdjęciem w przypadku naruszenia punktu „a” przy braku świadków uniemożliwiających stwierdzenie tożsamości

      - Żółta kartka, Czerwona kartka

17.2      Dyscyplina:

    a.   Nie opuszczanie sali gry lub najbliższego otoczenia jeszcze grającego stolika, uporczywe stanie za plecami grających, - Ostrzeżenie, Żółta kartka, Czerwona kartka

    b.   Głośne kibicowanie innym zawodnikom, - Żółta kartka, Czerwona kartka

    c.   Przeszkadzanie grającym zawodnikom, utrudnianie prowadzenia zawodów, itp. - Ostrzeżenie, Żółta kartka, Czerwona kartka

    d.   Złośliwe krytykowanie organizatorów, - Żółta kartka, Czerwona kartka

    e.   Opuszczenie sali gry przed zakończeniem gry w turnieju. -  Czerwona kartka

17.3      Chuligaństwo:

    a.   Słowne obrażanie zawodników, organizatorów, sędziów, itp.. - Żółta kartka, Czerwona kartka

    b.   Podjudzanie innych zawodników, - Ostrzeżenie, Żółta kartka, Czerwona kartka

    c.   Czynne ubliżanie innym zawodnikom, - Żółta kartka, Czerwona kartka

    d.   Czynne ubliżanie członkom kierownictwa imprezy, - Żółta kartka, Czerwona kartka

    e.   Czyn chuligański związany z turniejem dokonany poza obrębem lokalu, w którym odbywa się turniej - Czerwona kartka

    f.    Czynności uniemożliwiające pracę sekretarza turnieju: Nieoddanie Listy Stolikowej oraz Dopłat, kart niezwłocznie po zakończeniu gry, zniszczenie Listy Stolikowej lub inne - Czerwona Kartka

17.4      Fałszerstwo:

    a.   Podstawienie za siebie innego zawodnika bez uzyskania zgody sędziego i powiadomienia o tym organizatora (celem korekty w liście uczestników), -  Czerwona kartka

    b.   Złośliwe i celowe niedopuszczanie innych graczy do gry (przelicytowanie). Powyższe nie ma zastosowania, kiedy dwóch graczy spasuje rozdanie zaś Przodek decyduje się rozegrać to rozdanie, - Ostrzeżenie, Żółta kartka, Czerwona kartka

    c.   Przerzutki lub nie dołożenie koloru / tronfa, jako druga strona gry, - Ostrzeżenie, Żółta kartka, Czerwona kartka

    d.   Rzucanie kartami przed ustaleniem wyniku gry i pomieszanie ich z innym kartami, niedopuszczenie do ustalenia faktycznego wyniku gry, niedopuszczanie do dalszej gry, - Ostrzeżenie, Żółta kartka, Czerwona kartka

    e.   Celowa zmiana punktów w Liście Stolikowej, celowa zmiana punktów w Karcie Startowej, znakowanie kart, celowe zniszczenie kart. - Czerwona kartka

    f.    Podkładka - celowa, udowodniona gra na solistę umożliwiająca mu wygranie trudnej gry. - Ostrzeżenie, Żółta kartka, Czerwona kartka

    g.   Nieoddanie Listy Stolikowej, dopłat oraz kart  niezwłocznie po zakończeniu gry o ile organizator nie zarządzi inaczej -  Żółta kartka, Czerwona kartka

17.5      Alkohol:

    a.   Chęć przystąpienia do gry pod wpływem upojenia alkoholowego, - Żółta kartka, Czerwona kartka

    b.    Spożywanie mocnych trunków, doprowadzenie się do upojenia alkoholowego w czasie trwania turnieju. - Żółta kartka, Czerwona kartka

18.        Szczegółowe propozycje nakładania kar przez organa dyscyplinarne ujęto w Wykazie Wykroczeń KRiD.

19.        Zawodnik wykluczony z turnieju zostaje pozbawiony nagranych punktów, zaś jego punkty minusowe podwaja się!

20.        W przypadkach nieujętych w załączonym wykazie interpretacja zdarzenia oraz decyzja o nałożeniu kary należy do sędziego zawodów.

21.        Niezależnie od kary wykluczenia z turnieju zawodnik może otrzymać karę zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia ze Związku.

 

Katowice – 29.09.2015